Hlavní stránka > Populační vývoj okresu Praha-východ
reklama

Populační vývoj okresu Praha-východ

Názor | Říčansko | Lidé | 6. 11. 2006 21:33:45 | Libor Šebestík

Chování obyvatel se v posledních letech zásadně mění. Klesá porodnost, stárnutí je k nezastavení. Celkové počty obyvatel klesají a alarmující prognózy hovoří dokonce o vymírání populace. Oblast Říčansko na tom ale není vůbec špatně!

reklama

Změny reprodukčního chování se dotkly i okresu Praha-východ, (do kterého patří město Říčany a oblast Říčanska), jež však mezi ostatními zaujímá zvláštní pozici – řadí se k tzv. suburbanizačním okresům, ve kterých velkou roli hrají přistěhovalí, kteří výrazně ovlivňují jeho demografické charakteristiky.

Vývoj počtu obyvatel 1991 - 2005
Klikněte pro zvětšení

Počet obyvatel okresu Praha-východ vykazuje od roku 1996 trvalý nárůst, což je dáno velmi vysokým počtem přistěhovalých obyvatel. Od poloviny 90. let začíná v okresech Praha-východ i Praha - západ, tedy v okresech, které vytvářejí pražskou metropolitní oblast, docházet k suburbanizačním procesům. Přistěhovalí mají v současné době zásadní vliv na věkovou i vzdělanostní strukturu populace okresu.

Zejména obyvatelé Prahy – nejčastěji se jedná o majetnější a vzdělanější lidi – zde nacházejí vhodné zázemí, lepší životní prostředí a zejména kvalitnější bydlení. Nejčastějším uvedeným důvodem stěhování byly právě bytové důvody a na druhé místo se řadí následování rodinného příslušníka. Díky vzdělanostní struktuře imigrantů se v 90. letech zvýšil podíl vysokoškoláků v okrese.

Přírůstek obyvatel je ovšem značně nerovnoměrný a přináší s sebou celou řadu problémů. Masivní bytová výstavba v zázemí Prahy a pracovní příležitosti lákají lidi do měst, čímž dochází k vylidňování menších obcí, stárnutí tamějšího obyvatelstva a celkovému úpadku venkova, který by spíše měl být revitalizován než opomíjen.
Proces suburbanizace se příznivě odráží na ekonomice okresu, ale je nutno si uvědomit, že může dojít k rozdělení společnosti na majetné, úspěšné a vzdělané a původní obyvatelstvo s nižší vzdělaností.

Struktura obyvatelstva a její charakteristiky ve vybraných letech

1991 2001 2005
Počet obyvatel k 31.12. 93.626 96.752 10.7316
podle pohlaví (v %)
muži
48,88 48,86 48,89
ženy
51,12 51,14 51,11
podle věkové skupiny (v %)
0-14
20,11 15,70 15,56
15-64
66,18 70,10 71,23
65+
13,71 14,20 13,21
Index stáří 68,19 90,45 84,90
Index ekonomického zatížení 51,10 42,65 40,39
Průměrný věk 37,5 39,3 39,4

Pozn.: Data k roku 1991 pocházejí ze SLDB 3.3.1991.
index stáří: počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí věk
index ekonomického zatížení: počet dětí ve věku 0-14 let a osob ve věku 65+ let na 100 osob ve věku 15-64 let

Věková struktura obyvatelstva 1991 a 2005
Klikněte pro zvětšení

Při porovnání věkové struktury mužů a žen lze vysledovat mírnou převahu žen, což je dáno celospolečenským jevem, tzv. mužskou nadúmrtností. Převaha žen nad muži roste s vyšším věkem. Velmi patrný je tento stav ve věku 75 a více let, kdy žen v dané věkové skupině je téměř dvakrát víc než mužů téže věkové skupiny. Z věkové pyramidy vyplývá, že se od roku 1991 snížil podíl dětské složky (0-14 let), který v posledních letech kolísá kolem stejné hodnoty. Tento vývoj je ovlivněn imigrací, která dětskou složku udržuje na obdobných hodnotách, neboť přirozenou měnou by dále ubývala. Naopak přibylo obyvatel v produktivním a reprodukčním věku, k čemuž přispívá struktura přistěhovalých osob. Podíl osob starších 65 let se razantněji nezměnil. Podle zastoupení dětské a postreprodukční složky se určuje typ věkové pyramidy (regresivní: přirozenou měnou počet obyvatel klesá, stacionární: počet obyvatel je stabilní či progresivní: přirozenou měnou počet obyvatel roste) – okres Praha-východ má regresivní typ pyramidy s úzkou základnou, což odráží nízkou úroveň porodnosti.

Přistěhovalí nejvíce posilují věkové skupiny 25-34 let a 50-64 let, což má vliv na věkovou strukturu obyvatel i strukturu obyvatel podle rodinného stavu. Mladí lidé sem přicházejí s tím, že zde založí rodinu, což vede ve srovnání s celorepublikovou situací k vyššímu podílu vdaných a ženatých osob.

Všeobecný trend demografického stárnutí se okresu Praha-východ příliš nedotknul. Při stárnutí populace, které se měří indexem stáří, se mění zastoupení dětské a postreprodukční složky. Nepříznivý vývoj 90. let, kdy se index stáří zvyšoval, byl vystřídán postupným převážením dětské složky nad osobami staršími 65 let, což vedlo ke snížení hodnot indexu. Ani průměrný věk obyvatelstva okresu se v současnosti po zvýšení od začátku 90. let podstatně nemění. Okresy Praha-východ a Praha-západ patří ve Středočeském kraji mezi nejmladší. Počet osob v produktivní skupině vzrostl. Tento vývoj je ovlivněn tím, že produktivní složku obyvatel výrazně posilují silné ročníky 70. let. Podíl této věkové skupiny na populaci okresu roste. Tento trend se projevuje ve snížení indexu ekonomického zatížení.

Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku 1991-2005
Klikněte pro zvětšení

Hrubá míra porodnosti a úmrtnosti 1991-2005
Klikněte pro zvětšení

Hrubá míra přirozeného, migračního a celkového přírůstku 1991-2005
Klikněte pro zvětšení

Ve sledovaném období se v souvislosti se zlepšením úrovně zdravotnictví a životního stylu všeobecně snižuje počet zemřelých. Po poklesu na začátku 90. let se od roku 1996 s drobnými výkyvy zvyšuje počet živě narozených dětí. Bohužel mezi lety 1991 a 2003 v návaznosti na nízké hodnoty porodnosti převládali zemřelí nad narozenými, a proto přirozený přírůstek byl záporný. Od roku 2004 se hrubá míra přirozeného přírůstku dostala nad hodnotu 0, což odpovídá celorepublikovému zvýšení porodnosti. V okrese Praha-východ je tento příznivý jev pravděpodobně ovlivněn posílením žen v reprodukčním věku, což se dá pokládat za pozitivní vývoj směrem ke zvýšení porodnosti. Vzhledem k tomu, že se však jedná o dočasné strukturální změny ve věkovém složení, se dá předpokládat, že porodnost v budoucnu opět poklesne. Kladnou bilanci obyvatel určuje migrační přírůstek, který zvyšuje míru celkového přírůstku. Okres Praha-východ patří mezi výrazně imigrační okresy. Polovinu přistěhovalých v současné době tvoří obyvatelé Prahy.

Perspektivní oblast

Okres Praha-východ patří k perspektivním okresům. Je to dáno jeho výhodnou polohou u Prahy, kam lidé dojíždějí za prací a do škol. Praha poskytuje pracovní příležitosti a směřuje do ní většina ekonomicky aktivních obyvatel okresu za prací.

Oblibu tohoto okresu dokresluje vznik satelitních městeček v okolí hlavního města. Zejména mladé rodiny se stěhují mimo Prahu a budují si v jejím zázemí nové domovy. Vznik satelitních městeček přináší však celou řadu dalších problémů – nedostatek předškolních a školních zařízení pro děti, zácpy při cestách do škol a zaměstnání. Okres Praha-východ patří k okresům, ve kterých dochází k suburbanizačnímu procesu. Atraktivní je i dobrá kvalita ovzduší a životního prostředí.

Přistěhovalectví v současnosti výrazně ovlivňuje kladnou bilanci obyvatel okresu, neboť přírůstek přirozenou měnou jen pozvolna narůstá do kladných hodnot. Migrační přírůstek zvyšuje míru celkového přírůstku.

Přistěhovalí lidé značným způsobem ovlivňují jednotlivé složky obyvatelstva. Výrazně vzrostl počet obyvatel v produktivním věku. Zvláště pak posílení žen v produktivním věku má vliv na zvýšení porodnosti, byť jen dočasně.


Libor ŠebestíkLibor Šebestík studuje na Přírodovědecké fakultě UK obor demografie. Ve volném čase se věnuje amatérskému divadlu a studiu arabštiny.

 

Autor: Libor Šebestík

Diskusní fórum

Přidejte názor

Jana

9. 11. 2006 00:11:36

Moc pěkně jsi to Libore napsal:-)


Odpovědět

Miroslav Zvolský

9. 11. 2006 00:44:22 | mzvolsky@centrum.cz

Dovoluji si autora článku označit za idealistu, když tvrdí, že venkov by neměl být opomíjen, ale revitalizován. Smiřmě se s tím, že venkov upadá; do vzdálenosti 50 km od centra Prahy pak pod pojmem venkov můžeme chápat nekonečné lány odosobněných unifikovaných rodinných domků. Stavební uzávěra ? Hmm...


Odpovědět

Dejf

9. 11. 2006 02:23:32

Treiglerová by tě ze tohle jistě pochválila. Dnes to jde zkrátka všechno do kvintéru:)


Odpovědět

Libor Sebestik

9. 11. 2006 11:36:39

Co se stavebnich uzaver tyce, dovolil bych si M. Zvolskeho upozornit na clanek "Ricany omezuji bytovou vystavbu".


Odpovědět

Dejf

9. 11. 2006 15:01:25

Jen mě napadla jedna otázka při přečtení příspěvku pana Zvolského - lepší deset bloků podobných domků od central groupu, kde si děti hrají na ulici s míčem nebo jeden panelový dům s pískovišťem, ve kterém se skrývá nejedno překvapení?:)


Odpovědět

Miroslav Zvolský

9. 11. 2006 23:30:31 | mzvolsky@centrum.cz

panu Dejfovi: skoro bych byl pro ten dum s prekvapenim, ale nemusel by byt panelovy a mozna ani od Metrostavu :) panu Šebestíkovi: článek jsem četl, děkuji


Odpovědět

Ondra Jelinek

26. 11. 2015 15:11:23 | kylejelinek@seznam.cz

Připojtese k Praze .


Odpovědět
Ozvěte se nám

Dejte nám tip na zajímavou akci!
Chcete zveřejnit článek?
Chcete inzerovat?

Napište nám!